ΟΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

   Οι μεμβράνες της Κορίτσας σύμφωνα με τον Παναγιώτη Αραμπατζή, γράφτηκαν μεταξύ της 13ης Μαρτίου 846 μ.χ, και 31ης Δεκεμβρίου του 846 ή 847 μ.χ., επί πατριαρχίας Μεθοδίου της Κων/λης. Άγνωστο είναι όμως πώς βρέθηκαν στην γυναικεία Μονή του Αγίου Νικολάου του Νέου στην Κορίτσα.Ο κ. Αραμπατζής αναφέρει στο βιβλίο του << ΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΑΙ Της ΚΟΡΙΤΑΣ Ευρυτανίας >>. Όφείλομεν να κατονομάσωμεν τας Μεμβράνας ταύτας, ως σπαράγματα του Σημαδοφώνου Ευαγγελισταρίου της Κορίστης…εσπάραξε ταύτας ο Επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων Διονύσιος ο Λαρισσαίος γράψας εν ενθυμήμασι: Έις μνημόσυνον αιώνιον – 1282.Επίσης οι μεμβράνες αυτές κατατάσσονται στους
παλαιότατους κώδικες που χαρακτηρίζονται με την επιστημονική ονομασία << CODIKEW VETUSTISSIMI >>. Σε αυτές συναντώνται και τα έντεκα μουσικά εκφωνητικά σημεία της βυζαντιακής Παρασημαντικής ( Εκκλησιαστικής Μουσικής ). Οι μεμβράνες αυτές είναι συμαντικές για την επιστήμη της Παλαογραφίας και για την μελέτη της Βυζαντινής Μουσικής.


ΠΗΓΗ


0 σχόλια: